Niels Nyrups klagebrev til amtmanden 1858

Da jeg i 5 Aar har været Medlem af Sogneforstanderskabet for Rødding Pastorat og i de sidste 2 Aar været sammes Formand, hvorover der iblandt Sognets Beboere har været og er megen Misfornøielse tildeels hidrørende fra fra min Virksomhed med de nye Skolers Opførelse. Beboerne har saaledes ikke alene Hjemme, men ogsaa paa fremmede Steder, hvor jeg er truffen sammen med dem, drillet og forhaanet mig, uden at dette er skeet paa en saadan Maade, at jeg af Rettens Vei har kunnet faa de Paagjeldende afstraffet for deres fornærmelige Forhold imod mig.

I omtrent 3/4 Aar har jeg saaledes udholdt dette Drillerie, men da jeg kan mærke, at mit Helbred dagligen lider derunder, og det umuligt længere kan være saaledes, saa tillader jeg mig hermed underdanigst at bede det høie Amtsraad om at entledige mig fra en Bestilling, der har paaført mig og endnu paafører mig saamegen Ærgrelse og Bryderie, at jeg ikke uden at tage Skade paa mit Helbred længere kan udholde at være i, og haaber jeg at det høie Amtsraad i Betragtning af disse Omstændigheder vil billige min Udtrædelse deraf til Nytaar 1859.

Batum den 27.november 1858
underdanigst
Niels Nyrup

Til start på dokumentet.
Til registeret.

Niels Nyrups redningsdåd 1864

Efter Formaning til Sandhed forklarede Mathias Nielsen, at han tilligemed sin Broder var ude for at stange Aal paa Loldrup Sø 1ste Juledag s.A., imedens hans Broder var ifærd med at hugge et Hul i Isen gik noget bort fra ham og ved den Lejlighed kom ud paa noget tynd Is, som var tillagt i Løbet af Natten, men uden at det havde været til at bemærke. Comp. brækkede da igjennem Isen paa 4 a 5 Alens Dybde, og da hans Broder saa dette og kom til for at søge at faa ham op brød Isen igjen igjennem med denne, saaledes at han ogsaa styrtede i, og da han vilde arbeide sig selv op vedblev Isen at gaa istykker rundt omkring ham, saaledes at det ville have været ham umulig, dersom ikke Niels Andersen Nyrup havde bragt Hjælp at komme op. Bemeldte Niels Andersen udsatte sig selv for Fare ved at begive sig ud paa den tynde Is og rakte først sin Aalestangjern til Broderen, Anders Nielsen, som nemlig allerede var for Største delen inde under Isen, og som ikke havde noget at holde sig med, hvorimod Comp. dog havde sit Stang jern. Efter at først Broderen var kommen op, maatte Niels Andersen endnu længere ud for at kunde naa Comp. og rakte Niels Jensen ham da sit Stangjern, for at han kunde holde sig ved dette imedens han rakte sit eget ud til Comp., som det paa denne Maade lykkedes at komme op. ...

Anders Nielsen forklarede ganske i Overensstemmelse med forrige Comp., ligesom han ogsaa erklærer, at saavel han som Broderen vilde være druknede, hvis der ikke var blevet ydet dem Hjælp, ligesom at det for Niels Andersen Nyrup selv var forbundet med Fare at komme saa langt ud paa den tynde Is, som han maatte for at kunne naa Comparenterne. ...

Gaardmand Niels Jensen af Beringholm forklarede, at den nævnte Dag ligeledes var ude paa Loldrup Sø for at Stange Aal, og at han derved blev Vidne til at Mathias og Anders Nielsen brød igjennem Isen, og at Niels Andersen Nyrup reddede dem, idet han derved maatte udsætte sig selv for Fare, i hvilken Anledning Comp. for saa vidt mulig at sikkre ham rakte ham sit Stangjern som han holdt fast imedens han rakte sit ud til Mathias Nielsen. Forøvrigt forklarer Comp. i Overensstemmelse med de tvende foregaaende. ...


Til start på dokumentet.
Til registeret.

Niels Nyrups brev til skifteretten

Undertegnede Niels Andersen Nyrup, før i Batum, nu af Skræ, har en datter ved navn Johanne Marie Nielsen, født 19.juli 1852, som siden hendes 17.år har været så svækket på forstanden, at hun er ude af stand til at tage en fornuftig bestemmelse om hendes person og formue.
I mødrenearv ejer hun en kapital af 2400 kr., som er prioriteret i den gårdmand Niels Andersen i Batum tilhørende ejendom, og i ethvert fald tidligere har hun ejet en kapital af 400 kr, som var indsat i Viborg Bys og Omegns Sparekasse. I hver henseende skal jeg bemærke, at hun tidligere har opholdt sig hos mig, og at den nævnte kapital hidrører fra opsparede renter under dette ophold. For tiden bor hun hos en halvbroder, nemlig Thomas Pedersen Bak i Batum. Da hun i det sidste par år yderligere er blevet svækket på hendes åndsevner, andrager jeg om hendes umyndiggørelse, og om at jeg må blive beskikket som hendes værge. Det er en selvfølge, at jeg ønsker de hende tilhørende midler indsendte til overformynderiet eller på anden måde sikrede, så at de ikke gå tabte for hende.
Jeg vedlægger en attest om hendes alder og tilføjer, at efternævnte mænd nøje kender hendes tilstand, nemlig:
- sognefoged Søren Jensen Thorup i Rødding,
- husmand Jørgen Sørensen i Batum,
- husmand Jens Jensen Kudsk, sammesteds,
- gårdmand Niels Andersen, sammesteds.
Jeg har hos en enkelt af disse mænd søgt at få en skriftlig udtalelse om pigens tilstand, men formentlig af hensyn til nævnte Thomas Pedersen, der ønsker at beholde hende hos sig, har han nægtet at give mig en sådan. Da jeg frygter at erholde et lignende afslag fra de andre opgivne mænd, har jeg ikke henvendt mig til dem, men anmoder den ærede skifteret om selv at erhverve de oplysninger, den måtte anse fornøden. Endnu tilføjes, at jeg er villig til nårsomhelst at møde for skifteretten og afgive yderligere forklaring i sagen.


Til start på dokumentet.
Til registeret.

Afhøringer i sagen om Johanne

Til start på dokumentet.
Til registeret.

Afhøringer i sagen om Visti

Til start på dokumentet.
Til registeret.

Niels Nyrups aftægtskontrakt

Vi undertegnede Anders Nielsen Nyrup og Jens Peter Nielsen Nyrup, som idag er tilskødet Ejendommen Matr.No.6b Skræ, har i den Anledning paataget os og nævnte Ejendoms senere Ejere følgende Forpligtelser overfor vore Forældre Niels Andersen Nyrup og Hustru Inger Kristine Nyrup, født Jensen, saalænge nogen af dem leve:

1.
Vi skal stedse overlade dem god og bekvem Bolig i Ejendommens Stuehus, forsynet med det fornødne Møblement, herunder Senge med Tilbehør, og vi skul de stedse give dem fornødent Underhold med Mad og Drikke, som de kunne nyde sammen med Ejeren og Husstand til de sædvanlige Maaltider og iøvrigt ogsaa til andre Tider og i deres Bolig, hvor de forlanger det. Ligesaa skulde vi give dem omhyggelig og kærlig Pasning, Pleje og Opvartning, besørge deres Byærinder, deres Vask og al anden Renlighed, befordre Læge og Præst til og fra dem paa Forlangende, betale Lægens Honorar, sørge for fornøden Belysning og Opvarmning af deres Værelse efter Aarstiden og som de forlanger det, ligesom vi stedse skal holde dem forsynet forsvarligt og anstændigt med de fornødne Beklædningsgenstande. I det Hele skulde vi have samme Forpligtelser overfor dem, som en Familiefader har overfor de enkelte Familiemedlemmer, som han har Forsørgelsespligt overfor. Deres Begravelser skulde vi i sin Tid besørge og bekoste.

2.
Skulde de eller den længstlevende ikke finde sig tilfreds med Forholdet, saaledes som det er anført i forrige Post, kunde de naar som helst fraflytte Ejendommen og tage Bopæl andetsteds, og i Stedet og som Vederlag for, hvad der er ommeldt i Post 1, skal der i saa Fald betales dem eller den længstlevende en Sum paa 300 Kr, skriver Tre Hundrede Kroner aarlig, at erlægge med en Tolvtedel den første Dag i hver Maaned, stedse en Maaned forud, første Gang ved Fraflytningen.

3.
Til Sikkerhed for prompte og skadesløs Opfyldelse af nærværende Kontrakt, hvis Forpligtelser ansættes til en Kapitalværdi 1500 Kr foruden Begravelserne, der anslaas til 200 Kr, meddeler vi herved Panteret i den os i Følge Skøde af i Dag, som samtidig hermed tinglæses, tilhørende Ejendom Matr.No.6b Skræ, Thorning Sogn af Hartkorn 1 Skp. 1 Fdk. 1.75 Alb. med Kirke Korn- og Kvægtiende og Konge Kvægtiende, paastaaende Bygninger med deri værende mur- og nagelfaste Genstande, Avl, Afgrøde, Gødning, Besætning, Inventarium og Avlsredskaber og i det Pantsattes Assurancesummer i Ildebrandstilfælde, alt med Prioritet næstefter 6000 Kr, som indestaar forud af Kreditforeningsmidler. ...

Til start på dokumentet.
Til registeret.