Middelalderstudier > Kong Gorms Saga > Prolog

PROLOG

- hvori der lægges en alt for lille selvironisk afstand til hele projektet


På disse sider vil blive præsenteret en analyse af de berømte Jelling-monumenter og andre kilder til Gorm "den Gamle"s historie. Det er gjort så ofte før, at det vil være helt uoverkommeligt i alle tilfælde at yde de mennesker, der har gjort sig lignende tanker før, fuld retfærdighed ved nøjagtige referencer til de mange hyldemeter eksisterende Jelling-litteratur. Nogle af de fremførte ideer og argumenter er måske originale, men de allerfleste er givetvis fremført tidligere, og da jeg i det følgende næppe kan undgå at krænke nogens ophavsret, må jeg på forhånd beklage og forsikre, at det skyldes uvidenhed og uformåen og ikke et ønske om at blive besmykket med lånte fjer.

Jeg har dog forsøgt i et vist omfang at råde bod på dette ved en nødtørftig listning af nogle af de vigtigste inspirationskilder.

Dog forekommer det mig, at de færreste af de læg- såvel som fagfolk, der har deltaget i den omfattende produktion af Jelling-teorier, har ladet de arkæologiske fund fortælle deres - efter min mening - ganske klare og entydige historie uforstyrret af forhåndsforventninger og vanetanker. De fleste har søgt bekræftelse af en given historisk teori, altså forsøgt at koordinere med andre kilder til tidens historie, og derved forårsaget selvskabt og unødvendig uklarhed og en tvivl om fundenes rette fortolkning. Det gælder især de anstrengte forsøg på at finde overgangen fra hedenskab til kristendom i Jelling-monumenterne, hvor forsøgene på at koordinere med legenden om Poppos jernbyrd har været en urokkelig sten på vejen, der efter min mening har blokeret for den rette fortolkning.

Det er altså det erklærede formål med den efterfølgende analyse, at den i videst mulig omfang skal være baseret på monumenternes egen tale, og at de skrevne kilder må vurderes og fortolkes, så de ikke modsiger denne tale, og det kunne eventuelt være dette arbejdes originale bidrag og retfærdiggørelsen af at føje endnu ét til den i forvejen lange række af fortolkningsforsøg.

Som det vil fremgå, er jeg endnu ikke færdig med projektet. Værst er naturligvis de mangelfulde noter og henvisninger. Desuden er det planen, at der skal tilføjes diverse kort og billeder, og så bør hypertekstfunktionerne naturligvis kraftigt forbedres. Endelig er det også min plan, at alle teksterne skal findes både på dansk og på dengelsk.

Jeg håber, jeg snart får udbedret manglerne ...

 

Duelund
23.marts 2004
Kristian Andersen NyrupMan indser nu, at "snart" kan være sytten år eller flere. Beklager ...

 

Duelund
8.marts 2021
Kristian Andersen Nyrup